เสวนาวิชาการ
“ตามรอยวรรณคดี
ขุนช้างขุนแผน”การเล่นสักวาทรงเครื่อง
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน กำเนิดพลายงาม 

 

  
 
 
   

 

 

 -กิจกรรม "รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐ 

 

 

- โครงการอบรมดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดตำหนักเหนือ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 


- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "พระราชพิธีและพระเมรุมาศในพระบรมศพและพระศพ"

 -โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

 

 

 


-โครงการย่ามปัญญา ๒๕๖๐ 
 
หอสมุดแห่งชาติ
 

AmazingCounters.com