เสวนาวิชาการ
“ตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน”การเล่นสักวาทรงเครื่อง
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน กำเนิดพลายงาม 

 

 
 
 
.....ดาวน์แบบตอบรับ..... 
วันที่ 25 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม Happy Kids in Summer "เมษาพาสนุก"
ให้น้องๆได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆในช่วงปิดเทอม โดยมี นางทัศนีย์ เทพไชย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับน้องๆ
และ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิเศษ โพพิศ และน้องๆ จากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้มาให้ความรู้ทำศิลปะงานประดิษฐ์ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

 
 

 

 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ เทพไชย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมดูแลรักษาเอกสารโบราณให้กับสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ,หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
นำทีมโดยนางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่๒ สุพรรณบุรี และเครือข่าย อสมศ.
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช2561 กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และการปลูกต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
   

 

 

 -กิจกรรม "รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐ 

 

 

- โครงการอบรมดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดตำหนักเหนือ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 


- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "พระราชพิธีและพระเมรุมาศในพระบรมศพและพระศพ"

 -โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

 

 

 


-โครงการย่ามปัญญา ๒๕๖๐ 
 

หอสมุดแห่งชาติ
 

AmazingCounters.com