เสวนาวิชาการ
“ตามรอยวรรณคดี
ขุนช้างขุนแผน”การเล่นสักวาทรงเครื่อง
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน กำเนิดพลายงาม 

 

 

 


ความรู้ความเข้าใจสำหรับประ ชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี :

 

 
 

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับวิทยาลัยช่างศิลปจังหวัดสุพรรณบุรี
และวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร
ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี  ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อตระหนักถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญ
และจะนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และเติบใหญ่ขึ้นมาอย่างมีความสุข 
มีพัฒนาการที่ดีทั้งความคิด สติปัญญา อารมณ์และสังคม ห่างไกลยาเสพติด กล้าคิด กล้าแสดงออก 
อันเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดีสมดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  ๒๕๖๒
ที่ว่า 

" เด็ก เยาวชน

จิตอาศา ร่วมพัฒนาชาติ "

 

 
 
   

 


-กิจกรรมครอบครัวนักอ่านครั้งที่ ๒- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "พระราชพิธีและพระเมรุมาศในพระบรมศพและพระศพ"-โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒

 

 


-โครงการย่ามปัญญา หอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ๑/๒๕๖๒


 

 

 

 
 

หอสมุดแห่งชาติ
 

Free Website Counters