วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

 

 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับชมรมนัก

โบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ  จัดกิจกรรมอ่านทบทวนโครงนิราศสุพรรณ จากต้นฉบับสมุดไทย  ครั้งที่ ๑๑ 

 

 

 

เชิญชมนิทรรศการย้อนรอยเมืองสุพรรณฯในภาพถ่าย
...................ของ โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน
................... ณ ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร


เชิญชมนิทรรศการ ดนตรีสีสัน สุพรรณบุรี 
 


 
   

 

 

 

 


 -..กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ Board Game

-..กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย


-..กิจกรรมอ่านโคลงนิราศสุพรรณ บทประพันธ์ของสุนทรภู่ จากต้นฉบับสมุดไทย

ร่วมกับชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ


-..กิจกรรม “คิดเป็น เล่นได้ วิถีใหม่ New Normal”


-..กิจกรรม “คิดเป็น เล่นได้ วิถีใหม่ New Normal”
 
 

หอสมุดแห่งชาติ


 

free website visitor counter