บุคลากร

“ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี  เฉลิมพระเกียรติ ”นางทัศนีย์ เทพไชย
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

.............................................................
................นางภควรรณ คุณากรวงศ์................................................. นางสาวภัทราพร ทองญวน
.................บรรณารักษ์ชำนาญการ........................................... บรรณารักษ์ชำนาญการ(ช่วยราชการ)


...................................................................
..............นางอภิญญานุช เผ่าพงษ์คล้าย .................................................นางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ
.................บรรณารักษ์ชำนาญการ.........................................................บรรณารักษ์ปฏิบัติการ...........................................................................................
.............................................................นายทรงวุฒิ สุตตะภวานนท์
..........................................................เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน.................................................................
.................นางสาวกาญจนา ศรีเหรา ......................................................นางสาววารุณี วิริยะชูศร
............. บรรณารักษ์(กองทุนโบราณคดี).............................................บรรณารักษ์(กองทุนโบราณคดี).............................................................
...............................................................นางปิยวรรณ พลอยสุกใส
..................................................
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา(กองทุนโบราณคดี)..................................................................
....................นางรติมา แสงทอง ..................................................................นายสมปอง สุขสม
.................... พนักงานสถานที่ ...........................................................................คนสวน................................................................
.....................นายมงคล เนตรมณี......................................................... นายอลงกรณ์ เกษสุวงศ์
.....................พนักงานขับรถยนต์........................................................พนักงานรักษาความปลอดภัย..................................................................
...................นายเรืองชัย เฉลิมฤทธ์...........................................................นางมาลี สีดาว
............................คนงาน...................................................................พนักงานรักษาความสะอาด

 
 
 

หอสมุดแห่งชาติ


 

free website visitor counter