ห้องบริการ

“ แหล่งเรียนรู้ตลอกชีวิต ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา ”

      "" แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา " ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทั้งหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ เอกสารโบราณประเภทคำภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย

....

เป็น Smart Libraryตอบสนองการค้นคว้าในยุคปัจจุบันด้วยฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ คลังดิจิทัล และE-book

 
 

ห้องบริการ ๑

.....

.....

.....ให้บริการหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนวนิยาย เรื่องสั้น

 
 

ห้องบริการ ๒

...

บริการหนังสือท้องถิ่น ในเขตรับผิดชอบ ๙ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ชัยนาท  อ่างทอง  สิงห์บุรี 
นครปฐม  และลพบุรี
หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์  วิทยานิพนธ์
และหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร

 
 

ห้องหนังสือพิมพ์ และวารสาร

...

ให้บริการหนังสือพิมพ์ และวารสาร

 
 

ห้องเด็กและเยาวชน

....

ให้บริการหนังสือ สื่อเสริมทักษะความรู้และจินตนาการของเด็กและเยาวชน

 
 

ห้องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

...

...

จัดเก็บและให้บริการเอกสารโบราณ มรดกทรัพทย์สินทางปัญญาที่ทรงคุณค่า ในรูปแบบคัมภีร์ใบลาน สมุดไทย และหนังสือหายาก

 
 

ห้องสุพรรณิการ์

....

สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมนา

 

  
 
 

หอสมุดแห่งชาติ


 

free website visitor counter