กิจกรรมรณรงค์ดูแลรัษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย


วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 นางทัศนีย์ เทพไชย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ และข้าราชการ
ร่วมกันทำความสะอาดโบราณสถานวัดเจตวงศ์ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี และโบราณสถานวัดโพธิ์บางโอ
ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
นำทีมโดยมีร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี อีกทั้งยังมีหัวหน้าส่วน
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

.... 

 
 
 

หอสมุดแห่งชาติ


 

free website visitor counter