กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
Board Game สู่เครือข่ายห้องสมุด Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ Board Game สู่เครือข่ายห้องสมุด Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564
ได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณรัชกร เวชวรนันท์ จากเพจ Boss Lab Board Game
คุณวัฒนชัย ตรีเดชา และคุณสารัช ลิ้มผาสุข (ดิโอ) จากเพจ bgn squad
โดยมีร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
และนางทัศนีย์ เทพไชย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติกล่าวรายงาน

.... 

 
 
 

หอสมุดแห่งชาติ


 

free website visitor counter